EN TR
Kurumsal Çözümler Yetkinlikler Haberler Kariyer İletişim

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

RST UZAKTAN ALGILAMA VE GÜV. TEKN.BİL. ELK. DAN. MÜH. MİM. TİC. A.Ş. (“RST”), kişisel verilerinizin gizliliği ve korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuata uymayı kabul eder ve bu hakların korunması kapsamında elinden gelen en iyi gayreti gösterir.

Şirketimize vereceğiniz veya internet sitemizi ziyaret etmeniz suretiyle toplanacak olan veriler hususunda RST tarafından sorumlu bir tutum sergilenecek ve ilgili veriler Şirketimizin veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak, yasal yükümlülüklere uyum sağlamak, şirket faaliyetlerine ilişkin haberleri paylaşmak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak saklanabilecek, işlenebilecek veya aktarılabilecektir. Mevzuat gereğince daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde kişisel verileriniz, işbu Politika uyarınca özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayacak ve sonra mevzuata uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Yukarıdaki beyanlar sadece RST tarafından toplanan ve saklanan bilgiler kapsamında geçerli olup RST, internet sitemiz içerisinde bağlantısı olan diğer internet sitelerinin kişisel veri ve gizlilik politikalarını kontrol altında tutma yetkisine sahip değildir.

RST, açık onayınızın olmaksızın kişisel verilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacaktır. Kişisel verileriniz konusunda her zaman bilgi alma ve verilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır. RST, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’na uygun olarak gerekli idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirket internet sitemizi kullanarak bu Politikayı kabul etmiş olursunuz.

RST UZAKTAN ALGILAMA VE GÜV. TEKN.BİL. ELK. DAN. MÜH. MİM. TİC. A.Ş.

Gizlilik Politikası